Достапност
Категоризација 4 ****
Тип на сместување Хотел